Informace

Fond obnovy obytných domů

Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z „FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ“ na opravy a modernizaci obytných domů  (dále jen Pravidla)

Článek I. - Vymezení pojmů

 • 1. Tato Pravidla upravují používání finančních prostředků Statutárního města Kladna (dále jen Města) na opravy a modernizaci obytných domů dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a ustanovení § 35, odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
 • 2. Pro účely Pravidel se:
  • peněžním fondem rozumí peněžní fond, jehož prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu v bance a jsou určeny na opravy a modernizace   bytového fondu Města
  • bytovým fondem se rozumí veškeré rodinné domy, bytové domy, bytové jednotky ve vlastnictví fyzických či právnických osob včetně bytových domů, ve kterých vznikla společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo sdružení vlastníků domů (SVD), nacházející se v katastrálním území Města
  • bytovou jednotkou rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení
  • Městem rozumí Statutární město Kladno, IČ 00234516, se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, Kladno

Článek II. - Účel, příjmy a výdaje fondu

 • 1. Město Kladno v  zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu Města zřizuje Fond obnovy obytných domů. Prostředky peněžního fondu slouží k financování nákladů spojených s opravami nebo modernizací bytového fondu na území města Kladna.
 • 2. atakdale..


zpět na předchozí stránku

Klientská sekce

Po přihlášení zde naleznete informace týkající se Vašeho nájemného k objektu - vyúčtování, informativní evidenční list (aktuální předpois měsíčního nájemného a zálohy na služby a energie)